×

Regulamin sklepu

Warunki użytkowania
Witamy w świadczeniu usług dla Ciebie z zastrzeżeniem ogłoszeń, warunków i warunków określonych w niniejszej umowie.Poza tym przed korzystaniem z tych usług przestrzegasz zasad, wytycznych, zasad, warunków i zasad. zastrzegasz sobie prawo do zmiany tej Strony i tych warunków w dowolnym momencie.

Przed przystąpieniem, zapoznaj się z tą umową, ponieważ dostęp, przeglądanie stron internetowych lub inne korzystanie z nich wskazuje, że zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy.

Użytkownik nie może wysyła ć, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować na tej stronie żadnych treści, informacji lub innych materiałów, które (a) obejmują jakiekolwiek robaki, wirusy, robaki, drzwi pułapki, konie trojańskie lub inne szkodliwe kody lub właściwości; (b) są oszczercze, grożące, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, dyskryminujące,lub może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej na mocy jakichkolwiek obowiązujących przepisów; lub c) narusza lub narusza prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby.może dać Ci identyfikator konta i hasło, aby umożliwić dostęp do niektórych części tej Strony.Za każdym razem, gdy używasz has ła lub identyfikatora, uznaje się, że jesteś upoważniony do dostępu do Strony i korzystania z niej w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, i nie jest zobowiązany do badania źródła takiego dostępu lub korzystania ze Strony.

Akceptując niniejszy Regulamin Korzystania przez Użytkownika z Strony, Użytkownik potwierdza, że jest on osiemnastoletni lub starszy.Jeśli masz osiemnaście lat, skorzystaj z tej strony tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, niniejszym przyznaje Państwu ograniczoną, odnawialną, niezbywalną i niewywiązywalną licencję na dostęp do i korzystanie ze strony internetowej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu zakupów i nie do jakiegokolwiek wykorzystania komercyjnego w imieniu osób trzecich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przezz góry.Wszelkie naruszenia niniejszej Umowy skutkują natychmiastowym cofnięciem licencji przyznanej w niniejszym ustępie bez powiadomienia o tym użytkownika.

O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez wszystkie materiały, w tym obrazy, tekst, ilustracje, wzory, ikony, fotografie, programy, klipy muzyczne lub pobieranie, klipy wideo oraz materiały pisane i inne, które są częścią tej Strony (łącznie z „zawartością”) są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego.Użytkownik nie może wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej z informacji zawartych na Stronie ani korzystać z Strony na rzecz innego przedsiębiorstwa. zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi, rozwiązania rachunków i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń,jeżeli uważa, że zachowanie klienta narusza obowiązujące przepisy prawa lub jest szkodliwe dla interesów EverMarker.Użytkownik nie może powielać, dystrybuować, wyświetlać, sprzedawać, dzierżawić, przekazywać, tworzyć pochodnych prac z, tłumaczyć, modyfikować, in żynierii wstecznej, demontażować, rozkładać lub w inny sposób wykorzystywać tej Strony lub jej części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez na piśmie.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp do i korzystanie z tej strony przez każdego, kto używa hasła i identyfikatora.Czy taki dostęp do i korzystanie z tej witryny, która jest pierwotnie przypisana do Ciebie, jest faktycznie autoryzowany przez Ciebie, w tym bez ograniczeń, wszystkie komunikaty i przekazy oraz wszystkie zobowiązania (w tym bez ograniczeń finansowych) wynikające z takiego dostępu lub korzystania.Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikatora przypisanego panu.Użytkownik niezwłocznie powiadamia o wszelkich nieuprawnionych korzystaniach z hasła lub identyfikatora, lub innych naruszeniach lub zagrożeniu naruszeniem bezpieczeństwa tej Strony.